سفارش تبلیغ
صبا ویژن
این آگهی ارتباطی با نویسنده وبلاگ ندارد!
   

محبوب ترینِ مردم نزد تو، باید شخص مهربانِ نیکخواه باشد . [امام علی علیه السلام]

تازه‌نوشته‌هاآخرین فعالیت‌هامجموعه‌نوشته‌هافرزندانم

[بیشتر]

[بیشتر]

[بیشتر]

[بیشتر]

در صفحه نخست می‌خوانید:  شکیات نماز - مسیر اتوبوس پردیسان - برنامه درسی ملّی - بزرگ پسندی - پنیر ِ خانگی - فقط یک منفی - نظم ِ بدوی - دیدی گفتم - 
سامان دهی ایمیل با گو + جمعه 93 دی 19 - 2:31 عصر

بالاخره تمام شد
چند روز وقت گرفت
تمام اوقات فراغت این چند روز را کار کردم
اولین برنامه‌ام به زبان Go

احتمالاً شما نیز گرفتار دستیابی به ایمیل‌های قدیمی خود شده‌اید
ایمیل‌هایی که از سال‌ها پیش بایگانی شده‌اند
از روزهایی که با Outlook کار می‌کردیم
تا سرویس‌های مختلف تحت وب
همه را در فایل‌های eml نگهداشته بودم
و هر بار که دنبال ایمیلی می‌گشتم
زمان زیادی از دست می‌رفت

تصمیم گرفتم یک برنامه بنویسم
که تمام ده هزار فایل موجود را دسته‌بندی کند
بر اساس ایمیل فرستنده و گیرنده

زبان Go را گفتند خیلی سریع است
چند سالی‌ست که گوگل توسعه آن را آغاز کرده
جایی خواندم که ده برابر سریع‌تر از زبان‌های موجود

بسیار شبیه C و جاوا بود
تصمیم گرفتم تجربه کنم
خیلی دستورها را خلاصه کرده
و علامت‌‌های اضافی و بی‌کاربرد را پیراسته
قابلیت‌های جدیدی نیز افزوده
جالب‌ترین امکانش
بازگرداندن چندین مقدار از یک تابع، تنها با یک دستور بازگشت (!)

اگر چه ابزاری‌ست که بیشتر برای نوشتن Crawlerها
و ابزارهای سروری استفاده می‌شود
ولی من در اولین تجربه خود
این ابزار را با آن نوشتم
(نسخه غیر فشرده)

کار کردن با آن آسان است
کافیست در پوشه‌ای قرار دهید
که تمام فایل‌های eml در آن قرار دارد
همه در یک پوشه باشند
برنامه را که اجرا کنید
برای هر نشانی و آدرس یک پوشه می‌سازد
و تمام ایمیل‌های مربوط به آن نشانی را
در همان پوشه
بر اساس تاریخ قرار می‌دهد
نام فایل‌ها را به تاریخ و ساعت
که دسترسی آسان باشد
یک علامت R یا S هم در انتها
تا معلوم شود ارسالی‌ست یا دریافتی
و تمام

واقعاً سریع عمل کرد
من دقیقاً 10024 عدد فایل eml داشتم
از سال 2000 تا کنون
با حجم حدود 5 گیگابایت
از یاهو و جیمیل و هات‌میل هم در آن بود
و از سرورهای محلی دیگر
خروجی‌هایی که در تمام این سال‌ها گرفته
همه را در کمتر از 30 ثانیه دسته‌بندی کرد
برای دسترسی به فایل‌ها هم
می‌توان از ابزارهای خوبی مانند SysTools EML Viewer استفاده نمود

سورس برنامه این است:

package main

import (
    "io/ioutil"
    "strings"
    "time"
    "os"
    "io"
    "strconv"
)

var mFld,mPlc string
var FldCnt,MovCnt int

func main() {
    bLog("\r\n===\r\nExecuting at " + time.Now().Format("2006-01-02 15:04:05") + "\r\n")
    mFld = "~MovedEmails " + time.Now().Format("2006-01-02")
    mPlc = "AllMails " + time.Now().Format("2006-01-02")
    files, _ := ioutil.ReadDir("./")
    for _, f := range files {
          if fName := f.Name(); fName[len(fName)-4:]==".eml" {
                  bLog("Get File: "+fName+"\r\n")
                  fPath := mFld + "/" + fName
                  if _, err := os.Stat(fPath); os.IsNotExist(err) {
                      fDate,fFrom,fTo := fRead(fName)
                      mProc(fName,fDate + "-R",fTo)
                      mProc(fName,fDate + "-S",fFrom)
                      mMove(fName)
                      MovCnt++
                  }else{
                    bLog("Aborted Because Exists!\r\n")
                  }
          }
    }
    print("\nFinished: "+strconv.Itoa(MovCnt)+" Email Moved!\n")
    bLog("\r\nAll Folder Created: "+strconv.Itoa(FldCnt))
    bLog("\r\nAll Emails Moved: "+strconv.Itoa(MovCnt)+"\r\n")
    bLog("\r\nFinished at " + time.Now().Format("2006-01-02 15:04:05") + "\r\n\r\n\r\n")
}

func fRead(fName string)(fDate,fFrom,fTo string) {
  dat, err := ioutil.ReadFile(fName)
  check(err)
  fCon := string(dat)
  fFrom = gPart(fCon,"From")
  fTo = gPart(fCon,"To")
  fDate = gPart(fCon,"Date")
  bLog("From: "+fFrom+" To: "+fTo+" Date: "+fDate+"\r\n")
  if pos := strings.Index(fTo,","); pos>-1 {
    fTo = fTo[:pos]
  }
  if pos := strings.Index(fDate,","); pos>-1 {
          fDate = strings.TrimSpace(fDate[pos+1:])
    if pos = strings.Index(fDate,"("); pos>-1 {
            fDate = strings.TrimSpace(fDate[:pos])
    }
  }
  if fDate != "NotFound" {
    fDate = cDate(fDate)
  }
  return fDate, fFrom, fTo
}

func check(e error) {
    if e != nil {
        //panic(e)
        bLog("\r\n---\r\n" + e.Error() + "\r\n---\r\n")
    }
}

func gPart(fText,pName string)(s string) {
  s = "NotFound"
  fStr := "\n" + pName + ": "
  fText = "\n" + fText
  pos := strings.Index(fText, fStr)
  if pos<0 {
    pos = strings.Index(fText, strings.ToLower(fStr))
  }
  if pos>-1 {
    npos := strings.Index(fText[pos+1:],"\n")
    s = fText[pos+len(fStr):pos+npos]
    if pos=strings.Index(s,"<"); pos>-1 && strings.Index(s[pos:],">")>0 {
      s = s[pos+1:pos+strings.Index(s[pos:],">")]
    }
  }
  return strings.TrimSpace(s)
}

func cDate (t string) string {
  var tForm string
  bLog("Date Convert From: " +t)
  if t[len(t)-1:]!="0" {
          tForm = "2 Jan 2006 15:04:05 MST"
  }else{
    tForm = "2 Jan 2006 15:04:05 -0700"
    if len(t)>26 {
            t=t[:26]
    }
    if len(t)==24  {
      t=t+"00"
    }
  }
  bLog(" By Fromat: " +tForm)
  dTime, err := time.Parse(tForm, t)
  check(err)
  rTime := strings.Replace(dTime.Format("2006-01-02-15:04:05"),":","",-1)
  bLog(" To: " +rTime+ "\r\n")
  return rTime
}

func mProc(AslName, FileDate, FolName string) {
  if len(FolName)>0 {
    if strings.Index(FolName,"undisclosed")>-1 {
      return
    }
    chs := "=+\\/!&":;,\"?<"
    for i:=0;i<len(chs);i++ {
            FolName=strings.Replace(FolName,chs[i:i+1],"",-1)
    }
    FolName=strings.TrimSpace(FolName)
    if _, err := os.Stat(mPlc); os.IsNotExist(err) {
      os.Mkdir(mPlc,0777)
      bLog("Make Root Folder: "+mPlc+"\r\n")
    }
    if _, err := os.Stat(mPlc + "/" + FolName); os.IsNotExist(err) {
      os.Mkdir(mPlc + "/" + FolName,0777)
      print("Email: "+FolName+"\n")
      bLog("Make Folder: "+FolName+"\r\n")
      FldCnt++
    }
    oPath := mPlc + "/" + FolName + "/" + FileDate
    fPath := oPath + ".eml"
    for i:=1;;i++ {
            if _, err := os.Stat(fPath); err == nil {
              fPath = oPath + "-" + strconv.Itoa(i) + ".eml"
            }else{
              break
            }
    }
                in, err := os.Open(AslName)
                check(err)
                defer in.Close()
          out, err := os.Create(fPath)
          check(err)
          io.Copy(out, in)
          bLog("File Copied: "+AslName+" To: "+fPath+"\r\n")
  }
}

func mMove(AslName string) {
       if _, err := os.Stat(mFld); os.IsNotExist(err) {
    os.Mkdir(mFld,0777)
    bLog("Make Backup Folder: "+mFld+"\r\n")
        }
  fPath := mFld + "/" + AslName
  if _, err := os.Stat(fPath); os.IsNotExist(err) {
    os.Rename(AslName,fPath)
    bLog("File Moved: "+AslName+"\r\n")
  }
}

func bLog(payam string) {
  lName := "eml Organizer.log"
  f,err := os.OpenFile(lName, os.O_CREATE|os.O_WRONLY|os.O_APPEND, 0660)
  check(err)
  defer f.Close()
  f.WriteString(payam)
}

می‌توانید از این نشانی بردارید

یک مشکل مهم دراستفاده از زبان برنامه‌نویسی Go وجود دارد
برای ما البته
شرکت تولیدکننده آن
همه IPهای داخل ایران را بسته است
فیلتر کرده یعنی
و نمی‌توان به سادگی به کتابخانه‌های آن دسترسی داشت
از همه بدتر
وقتی از github.com سورس‌های آماده را برمی‌داری
خیلی‌هایشان به بسته‌های گوگل ارجاع داده‌اند
که باز نمی‌شوند
و کامپایل نرم‌افزار را با مشکل روبه‌رو می‌سازند
من برای نوشتن این ابزار کوچک
فقط از کتابخانه‌های پیش‌فرض Go استفاده کردم

به عنوان ادیتور
از میان چند برنامه‌ای که تست نمودم
Zeus را از همه راحت‌تر یافتم
و با آن نوشتم

حالا که چه؟!
این‌که اکنون می‌توانم سوابق تمام مکاتبات اینترنتی خود را مرور کنم
و اطلاعات مفید و قابل استفاده را
باز استفاده نمایم!


برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
<< مطلب بعدی: دیدی گفتم
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح نظرات شما ^

چهارشنبه 102 فروردین 2

امروز:  بازدید

دیروز:  بازدید

کل:  بازدید

برچسب‌های نوشته‌ها
فرزند عکس سیده مریم مباحثه سید احمد سید مرتضی اقتصاد آقامنیر آشپزی فرهنگ فلسفه خانواده کار مدرسه سفر سند آموزش هنر بازی روحانیت فیلم فاصله طبقاتی خواص ساخت انشا دشمن خیاطی خودم جوجه کتاب نهج‌البلاغه تاریخ ورزش فارسی طلاق
آشنایی
سامان دهی ایمیل با گو - شاید سخن حق
السلام علیک
یا أباعبدالله
سید مهدی موشَّح
آینده را بسیار روشن می‌بینم. شور انقلابی عجیبی در جوانان این دوران احساس می‌کنم. دیدگاه‌های انتقادی نسل سوم را سازگار با تعالی مورد انتظار اسلام تصوّر می‌نمایم. به حضور خود در این عصر افتخار کرده و از این بابت به تمام گذشتگان خود فخر می‌فروشم!
فهرست

[خـانه]

 RSS     Atom 

[پیام‌رسان]

[شناسـنامه]

[سایت شخصی]

[نشانی الکترونیکی]

 

شناسنامه
نام: سید مهدی موشَّح
نام مستعار: موسوی
جنسیت: مرد
استان محل سکونت: قم
زبان: فارسی
سن: 43
تاریخ تولد: 14 بهمن 1358
تاریخ عضویت: 20/5/1383
وضعیت تاهل: طلاق
شغل: خانه‌کار
تحصیلات: کارشناسی ارشد
وزن: 117
قد: 182
آرشیو
بیشترین نظرات
بیشترین دانلود
طراح قالب
خودم
آری! طراح این قالب خودم هستم... زمانی که گرافیک و Html و جاوااسکریپت‌های پارسی‌بلاگ را می‌نوشتم، این قالب را طراحی کردم و پیش‌فرض تمام وبلاگ‌های پارسی‌بلاگ قرار دادم.
البته استفاده از تصویر سرستون‌های تخته‌جمشید و نمایی از مسجد امام اصفهان و مجسمه فردوسی در لوگو به سفارش مدیر بود.

در سال 1383

تعداد بازدید

Xکارت بازی ماشین پویا Xانتخاب نام فرزند بر اساس ابجد